Gospodarstwo rolne w rozumienia adwokat Poznań

W systemie prawa istnieją także różne definicje gospodarstwa rolnego, np.:

a) art. 6 pkt 4 w zw. z pkt 3 ustawy o ub. społ. roln., według którego gospodarstwem rolnym jest każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej, tj. działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej;

b) art. 1 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, który za gospodarstwo rolne (dla celów podatku rolnego) uznaje obszar użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych, gruntów pod stawami oraz gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub będących w posiadaniu osoby fizycznej adwokat Poznań, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub co najmniej dwóch osób fizycznych bądź prawnych prowadzących wspólną gospodarkę rolną.

Definicje te nie są tożsame; w zróżnicowany sposób rozkładają akcenty wyliczając składniki gospodarstwa rolnego.

Definicję z ustawy o ub. społ. roln. określa się mianem ujęcia funkcjonalnego; tak R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 62 i 82. Ujęcie takie (uznawane za bardziej nowoczesne) pozwala na oderwanie się od tradycyjnej, tzw. gruntowej koncepcji gospodarstwa rolnego – rolniczą jednostkę wytwórczą stanowi zarówno taka, która korzysta z ziemi jako środka produkcji, jak i taka, w skład której nie wchodzi grunt (np. dział specjalny); tak R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 62.

Definicja z ustawy o podatku rolnym opiera się na tradycyjnym, tj. gruntowym, własnościowym ujęciu gospodarstwa rolnego

Definicja zawarta w k.c. (art. 553) ma walor ogólny; stosuje się ją nie tylko do interpretacji innych przepisów k.c. posługujących się terminem: gospodarstwo rolne, lecz również do przepisów innych aktów normatywnych używających tego terminu i nie kreujących własnych definicji gospodarstwa rolnego.

Tworzenie definicji takich samych kategorii prawnych w różnych aktach normatywnych na ich własny użytek nie stanowi cechy należytej legislacji.

Definicja gospodarstwa rolnego zawarta w art. 553 k.c. jest niejasna

Stanowi ona kompromis pomiędzy różnymi koncepcjami gospodarstwa rolnego, w szczególności pomiędzy tradycyjnym prawnorzeczowym podejściem a ujęciem funkcjonalnym.

Art. 553 statuuje definicję gospodarstwa rolnego w znaczeniu przedmiotowym. Gospodarstwo rolne jest zespołem różnorodnych składników, tworzących zorganizowaną całość gospodarczą. Obejmuje ono prawa na rzeczach (bliżej nie sprecyzowane) oraz prawa i obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W definicji zaakcentowano aspekt funkcjonalny; tak S. Prutis (w:) Polskie prawo rolne , s. 77; K. Stefańska, Darowizna, s. 216; R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 142; K. Stefańska, Model, s. 36; E. Skowrońska (w:) K.c. Komentarz 1997, s. 132. Wyliczenie składników wchodzących w skład gospodarstwa rolnego określa nie tyle ich status prawny, co zdolność produkcyjną; tak K. Stefańska, Darowizna, s. 216; taż, Model, s. 36; R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 95. Zabieg ten ocenia się jako zamiar podkreślenia przez ustawodawcę, iż gospodarstwo rolne jest przede wszystkim jednostką produkcji rolnej, a nie określonym mieniem, majątkiem; tak K. Stefańska, Darowizna, s. 216; taż, Model, s. 36 prawnik Poznań.

Ujęcie gospodarstwa rolnego w art. 553 k.c. jest o tyle tradycyjne, że nie zrywa z tzw. gruntową koncepcją gospodarstwa rolnego – grunty rolne w dalszym ciągu zajmują pozycję pierwszoplanową; przesądzają o rolnej kwalifikacji całego zespołu składników (R. Budzinowski, Pojęcie gospodarstwa rolnego, s. 64; S. Prutis, Polskie prawo rolne, s. 77; R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego , s. 96), aczkolwiek wyraźnie dystansuje się od klasycznych ujęć własnościowych adwokat Poznań (S. Prutis, Polskie prawo rolne, s. 77). W rezultacie wątpliwe jest, czy definicja gospodarstwa rolnego posługuje się kryterium własnościowym. Za odpowiedzią twierdzącą optuje M. Ptaszyk (Nowe zasady obrotu, s. 54) oraz – jak się zdaje – Z. Radwański (Prawo cywilne, s. 117). Odmienne stanowisko zajmuje R. Budzinowski (Pojęcie gospodarstwa rolnego , s. 61 i 62; Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 88), w którego przekonaniu gospodarstwo rolne nie jest w art. 553 k.c. traktowane jako jednostka własnościowa; w definicji tej nie przesądza się tytułu władania gruntami i innymi składnikami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. Innymi słowy, gospodarstwo rolne może być zorganizowane tak na gruntach (rolnych) stanowiących własność osoby je prowadzącej, jak i na gruntach (rolnych) będących np. przedmiotem dzierżawy; podobnie E. Skowrońska (w:) K.c. Komentarz 1997, s. 132.

Prawnik Poznań w skład gospodarstw rolnych mogą wchodzić grunty leśne.

Budynki i ich części, jak również urządzenia (np. silosy, szklarnie, studnie) z reguły stanowią części składowe gruntu. Okoliczność, iż w art. 55 3 k.c. wymieniono je oddzielnie świadczy o eksponowaniu ich waloru produkcyjnego i abstrahowaniu od tytułu prawnego władania nimi przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne; tak R. Budzinowski, Pojęcie gospodarstwa rolnego, s. 64; tenże, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 95. Kancelaria Poznaniu zatem składnikiem gospodarstwa rolnego będą zarówno budynki stanowiące części składowe gruntu rolnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, jak i budynki nie stanowiące części składowych gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; budynki zaś będące częścią składową gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego nie muszą być składnikiem tego gospodarstwa; tak R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 95. Pogląd ten stanowi konsekwencję sposobu zredagowania art. 553 k.c., w którym można dopatrzeć się oderwania od kryterium własnościowego adwokat Poznań.

Trafności wskazanej wyżej interpretacji zdaje się wszakże przeczyć ta część definicji, która stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się również grunty rolne wraz z budynkami, urządzeniami, jeżeli mogą one stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Określenie to przemawia na rzecz tezy, zgodnie z którą definicja gospodarstwa rolnego opiera się jednakowoż na kryterium własnościowym. Bez kryterium własnościowego uznawanie za gospodarstwo rolne gruntów rolnych, które mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, prowadziłoby do nonsensownych wyników interpretacyjnych.

Przez inwentarz należy rozumieć maszyny, narzędzia i zwierzęta, czyli rzeczy ruchome , wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa rolnego i przez to wchodzące w jego skład. Nie muszą one stanowić przedmiotu własności osoby prowadzącej gospodarstwo rolne; tak R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 95.

Prawa i obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego to wierzytelności i długi wynikające ze stosunków prawnych łączących osobę prowadzącą gospodarstwo rolne z innymi podmiotami w związku z uprawianiem działalności rolniczej, np. z umów dzierżawy gruntów, najmu maszyn, kontraktacji, ubezpieczenia, zaciągniętych kredytów czy pożyczek; tak R. Budzinowski, Pojęcie gospodarstwa rolnego, s. 61; tenże, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 81; Z. Radwański, Prawo cywilne , s. 117.

Wyliczenie składników gospodarstwa rolnego w art. 553 k.c. nie jest wyczerpujące; tak też R. Budzinowski, Koncepcja gospodarstwa rolnego, s. 79; tenże, prawnik Poznaniu Pojęcie gospodarstwa rolnego, s. 60; K. Stefańska, Darowizna , s. 216-217; przeciwnie E. Skowrońska (w:) K.c. Komentarz 1997, s. 132. Składnikiem gospodarstwa rolnego są również m.in. zapasy oraz wytworzone produkty rolne.